Årsmöte Dagordning

Dagordning Järlåsa IF årsmöte 12 mars 2024

 1. Mötets öppnande 
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 3. Val av två (2) protokolljusterare och rösträknare för mötet 
 4. Fastställande av röstlängd för mötet 
 5. Mötets behöriga utlysande 
 6. Fastställande av dagordningen 
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning och årsbokslut för det

                 senaste verksamhets- och räkenskapsåret 

 • Sektionernas verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
 • Revisorernas berättelse  
 • Beviljande av ansvarsfrihet  
 • Fastställande av medlemsavgifter för år 2025
 • Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för

kommande verksamhets- och räkenskapsår 

 1. Val av 
 2. föreningens ordförande för en tid av ett (1) år; 
 3. Val av ledamöter för en tid av två (2) år. 
 4. Val av revisorer för en tid av ett (1) år. 
 5. En (1) ordförande för valberedningen och en (1) ledamot till valberedningen 
 6. Val av två (2) personer till Fotbollens representantskap, ordinarie

                        samt suppleant

 1. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
 2. Övriga frågor
  1. Firmatecknare för styrelsen
 1. Mötets avslutande