JIF policy

Föreningens målsättning

Föreningens verksamhet syftar till att aktivera barn, ungdomar och vuxna. Barn- och ungdomsverksamhetens främsta mål är att på ett tidigt stadium införa fysisk aktivitet som en naturlig del av livet. I utövandet av olika idrotter strävar vi efter gott kamratskap och framförallt att ha roligt tillsammans. Vi arbetar för en i alla avseenden jämställd förening och att föreningen är religiöst och politiskt obunden.Vi har förståelse för att individer utvecklas olika och vi erbjuder alla medlemmar att delta på lika villkor utan att fästa alltför stor vikt vid idrottsmässiga färdigheter. Alla som så önskar ska således beredas möjlighet att utöva idrott inom de i föreningen existerande sektionerna. Vi strävar efter att fostra medlemmar till goda medborgare och klubbmedlemmar vilket bl.a. innebär:

  • att visa god lagkänsla och gott kamratskap.
  • att ställa upp och hjälpa varandra och klubben vid behov.
  • att vilja vinna, men med hänsyn, fair-play och ödmjukhet.
  • nolltolerans mot all form av diskriminering och kränkande behandling.
  • drogfri verksamhet.

För att undvika resultathets skall verksamheten inte vara alltför resultatinriktad, utan en stor bredd är det som eftersträvas. Dock skall medlemmar, både barn, ungdomar och vuxna, som önskar satsa på sin idrott ges möjlighet och stöd i sitt utövande, t.ex. genom att föreningen går in med ekonomiskt stöd/bidrag till kursverksamhet, träningsläger, anmälningsavgifter till tävlingar etc. Beslut i sådana frågor tas av huvudstyrelsen efter att ansökan lämnats in av den/de medlemmar som önskar stöd.

Ledarens roll

Ledaren ska vara en förebild.

Ledare skall alltid föregå med gott exempel och se till att föreningens policy får genomslag och följs bland de aktiva. Således vilar ett stort ansvar på föreningens ledare. För att underlätta ledares arbete, och samtidigt säkerställa en hög kompetens, uppmuntrar föreningen alla ledare att vidareutbilda sig genom att delta i ledarkurser inom respektive idrott.

Som ledare skall man synas och vara till hands. Därför erbjuder föreningen alla aktiva ledare ett ekonomiskt stöd för inköp av ledarkläder. Val av ledarkläder samt inköp görs av respektive sektion men bekostas av huvudstyrelsen. Dessa kläder skall användas så ofta som möjligt vid träningar och representation vid tävlingar/matcher. Ledare kan även använda dessa kläder då de representerar klubben i andra sammanhang (t.ex. vid eget deltagande i tävlingar eller kurser) förutsatt att de uppträder som goda föredömen.

Föreningsinformation

PlusGiro: 179467-6
Föreningsnummer: 2420
Org.nr: 817601-0216